Lov å plukke

Bærplukking og allemannsretten

Det er Friluftsloven som forteller hvilke rettigheter som gjelder for den som ferdes i bærskogen med spann og bærplukker. 


Allemannsretten er et viktig stikkord. I Norge har vi allemannsretten som gir folk som ferdes på tur viktige rettigheter. Bærplukking er en allemannsrett, mens for eksempel jakt og fiske er en grunneierrett. Det betyr at i utgangspunktet har alle rett til å plukke bær, men det finnes unntak. To viktige stikkord gjelder; multer og Nord-Norge. 

For å ta det enkleste først: blåbær, tyttebær, krøkebær og villbringebær. Det vil si fire av fem bærsorter som inngår i Ut og Plukk.  Dette står i Friluftslovens §5:

"Under ferdsel i utmark kan allmennheten høste ville nøtter som skal spises på stedet og plukke og ta med seg ville blomster, planter, bær og vill sopp, samt røtter av ville urter, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet".

Det betyr at du med utgangspunkt i Friluftsloven kan dra på tur og spise og ta med deg både blåbær, tyttebær, krøkebær og villbringebær. Men så til multene. De saftige, gule, store og velsmakende bærene som betyr mye for mange, og som skaper debatt, engasjement og irritasjon. Spesielle regler gjelder for "viddas gull". Ikke i Sør-Norge. Der kan multer spises og plukkes som de andre bærsortene. 

I Nord-Norge er det annerledes. I den samme paragrafen i Friluftsloven er det tatt med hvilke regler som gjelder for multer og Nord-Norge. Der står det:

"For multer på multebærland i Nordland, Troms og Finnmark gjelder første ledd (se over) bare når eier eller bruker ikke har nedlagt uttrykkelig forbud mot plukking. Uavhengig av et slikt uttrykkelig forbud kan allmennheten alltid plukke multer som spises på stedet". 

For å ta det enkleste først. Dette betyr at du med god samvittighet kan spise deg "god og mett" på multemyra. Skal du plukke og ta med deg bærene hjem er det altså et regelverk å forholde seg for den som vil dra på multetur i Nord-Norge. 

På nettsiden regjeringen.no skriver myndighetene følgende om hvordan reglene om multer og Nord-Norge skal forstås:

"For størstedelen av Finnmark gjelder særlige regler etter Finnmarksloven. På Finnmarkseiendommens grunn er retten til å plukke multer som hovedregel forbeholdt de som er bosatt i fylket. For resten av Finnmark og i Troms og Nordland er det forbudt å plukke multer på multebærland dersom grunneier uttrykkelig har forbudt det ved f.eks. ved å sette opp skilt eller plakat". 

Loven bruker altså begrepet multebærland. Det er lov å plukke og ta med seg multer som plukkes andre steder enn på såkalt multebærland. Med multebærland menes:

"områder med forekomst av multeplanter uansett voksested, forutsatt at den dekker et område av noe størrelse og har en viss rikholdighet slik at utnyttelsen har økonomisk betydning for grunneieren"

Les mer her om hva Friluftsloven sier om bærplukking og allemannsretten. 
Les mer her om hva departementet skriver om bærplukking og multebærland. 

Kilder: lovdata.no - friluftsloven og regjeringen.no

Tekst og foto: Hugo Tingvoll